VŠEOBECNÉ USTANOVENIA – Steve Madden Slovensko

PRIHLÁSTE SA K ODBERU NEWSLETTERA A ZÍSKAJTE 15% ZĽAVU!

RÝCHLE A SPOĽAHLIVÉ DORUČENIE

POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 99,99 €

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


   1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

    

   1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu www.stevemadden.sk je spoločnosť EMK Group s.r.o., so sídlom: Moyzesova 4, Bratislava 811 05, IČO: 52 149 099, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 3, oddiel: Sro, Vl. č.: 134193/B (ďalej len „predávajúci“). Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Adresa elektronickej pošty (email) predávajúceho je info@stevemadden.sk.
   2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb) (ďalej len „kupujúci“).
   3. Tieto všeobecné obchodné podmienky slúžia pre uskutočňovanie elektronického obchodu na internetovej stránke: www.stevemadden.sk (ďalej ako „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.stevemadden.sk.
   4. Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej ako „Zákon č. 102/2014“), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej ako „Zákon o elektronickom obchode“) a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uskutočnenej medzi zmluvnými stranami. Na práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené VOP sa použijú najmä zákonné ustanovenia vyššie uvedených právnych prepisov.
   5. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s FO, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014, Zákon o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s PO, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (ďalej len „kupujúci – podnikateľ“), sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.
   6. Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
   7. Predávajúci a kupujúci sa budú ďalej v týchto VOP označovať aj ako „zmluvné strany“.

    

   1. DEFINÍCIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

    

   1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pojmy používané vo VOP, ktoré nebudú v príslušnej časti VOP zadefinované inak, budú mať pre účely VOP nasledujúci význam:
   2. a) zmluva – zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar/službu nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke predávajúceho v internetovom obchode www.stevemadden.sk. Zmluva ja uzatvorená okamihom, kedy potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim bolo doručené v elektronickej podobe kupujúcemu;
   3. b) kupujúci - spotrebiteľ - je FO, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania;
   4. c) kupujúci – podnikateľ – je FO alebo PO, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, inej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet, a ktorá nenakupuje výrobky alebo nepoužíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti;
   5. d) kupujúci – kupujúcim sa pre účely VOP rozumejú spolu kupujúci – spotrebiteľ a kupujúci – podnikateľ;
   6. e) objednávka – objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár spracovaný systémom elektronického obchodu (resp. e-mail odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára) a smerujúci k uzavretiu zmluvy;
   7. f) objednávkový formulár – obsahuje
   8. informácie o kupujúcom a predávajúcom (obchodné meno, sídlo, telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty);
   9. zoznam objednaného tovaru (z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na jeho stránkach elektronického obchodu) vrátane popisu hlavných vlastností objednaného tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe;

   III. cenu objednávaného tovaru (celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky);

   1. zoznam prípadných objednaných služieb s cenou a výškou prípadných zliav;
   2. lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu; 
   3. informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií a sťažností;

   VII. poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby;

   VIII. informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje;

   1. informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; 
   2. súčasťou objednávkového formulára je aj formulár na odstúpenie od zmluvy pre kupujúceho - spotrebiteľa (na stiahnutie
   3. informáciu o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou;

   XII. informáciu o dĺžke trvania zmluvy (ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú) a 

   XIII. informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok;

   1. g) tovar – tovarom sa rozumejú produkty/výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke internetového obchodu;
   2. h) služba - službou sa rozumejú najmä poskytovanie služieb spojených s dodaním tovaru, konzultačnej, expertnej a technickej podpory pre kupujúcich, týkajúce sa zakúpeného tovaru;
   3. i) miesto dodania tovaru/služby – je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári ako miesto dodania tovaru/služby;
   4. j) písomné odborné posúdenie – znamená posúdenie, ktoré splna všetky náležitosti podľa úst. § 18a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

    

   1. OBJEDNÁVKA TOVARU - UZAVRETIE ZMLUVY

    

   1. Objednávka tovaru uskutočnená formou vyplneného elektronického objednávkového formulára je návrhom na uzavretie zmluvy za predpokladu, že v predpísanom formulári sú zo strany kupujúceho správne a úplne vyplnené všetky požadované údaje a náležitosti. Potom, ako kupujúci vyplní všetky časti objednávkového formulára, takto vyplnenú objednávku odošle predávajúcemu, a to potvrdením tlačidla „dokončiť objednávku“ alebo „zaplatiť“. Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke. 
   2. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov.
   3. Ak objednávka neobsahuje správne údaje podľa predchádzajúceho článku, považuje sa za neúplnú. V takomto prípade je kupujúci kontaktovaný predávajúcim telefonicky alebo emailom a vyzvaný k odstráneniu zlých údajov a nahradeniu tými správnymi.
   4. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru, a to prostredníctvom e-mailu, ako potvrdenie od kupujúceho.
   5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch predávajúci o tom informuje kupujúceho emailom. Predávajúci je oprávnený poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar.
   6. Všetky objednávky výrobkov závisia od dostupnosti. Okrem toho, ak nastanú problémy v súvislosti s dodaním výrobkov, prípadne na sklade už nebudú ďalšie položky, vyhradzujeme si právo poskytnúť Vám informácie o náhradných výrobkoch rovnakej alebo vyššej kvality a hodnoty, ktoré si môžete objednať, alebo Vám poskytnúť možnosť odstúpenia od zmluvy (zrušenie objednávky) prostredníctvom e-mailu. Ak si neželáte objednať náhradné výrobky a želáte si od zmluvy odstúpiť alebo objednávku zrušiť, suma uvedená na faktúre Vám bude vrátená, a to v lehote 14 dní od doručenia e-mailu, ak bol tovar zaplatený pred jeho expedíciou. Za predpokladu, že neodstúpite od zmluvy, nezrušíte objednávku alebo neprijmete náhradný výrobok v primeranej časovej lehote (splatnosti faktúry), sme oprávnení odstúpiť od zmluvy a vrátiť Vám sumu, ktorú ste zaplatili, a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia nášho odstúpenia od zmluvy. Za tento krok nenesie naša firma zodpovednosť voči Vám ani nikomu inému.
   7. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odstrániť akýkoľvek výrobok z našej stránky a upraviť obsah týkajúci sa jednotlivých produktov, či už informácie o produkte, jeho názov, cenu, prípadne iné náležitosti. Za tento krok nenesie naša firma zodpovednosť voči Vám ani nikomu inému.
   8. Aj napriek snahe o čo najpresnejší opis tovaru sa môže vyskytnúť chyba, ktorá sa týka napríklad ceny tovaru. Ak takáto chyba nastane pri tovare, ktorý bol Vami objednaný, bude Vás o tom bezodkladne informovať. Nie sme povinní Vám poskytnúť objednaný výrobok za nižšiu cenu, ako je jeho reálna hodnota. Pri kontaktovaní Vám poskytneme možnosť potvrdenia objednávky v správnej cene alebo zrušenia objednávky. V tomto prípade Vám bude suma vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, ak bol tovar zaplatený ešte pred jeho expedíciou.
   9. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k prijatiu návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde doručením písomného potvrdenia o prijatí správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho.
   10. Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim bolo doručené kupujúcemu. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
   11. Všeobecné obchodné podmienky a objednávkový formulár sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho: www.stevemadden.sk.

    

   1. DODANIE TOVARU

    

   1. Predávajúci dodá tovar/službu kupujúcemu do miesta dodania tovaru/služby v čo najkratšej možnej dobe po prijatí objednávky. Predávajúci vybavuje všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacie lehoty sú uvedené na internetovej stránke obchodu, pričom tieto majú orientačný charakter; ustanovenie predchádzajúcej vety tým nie je dotknuté.
   2. Kupujúci súhlasí s predlžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácii v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru. Kupujúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru nad rámec doby, ktorá je uvedená v týchto obchodných podmienkach, a to za predpokladu výnimočnej situácie vyťaženosti e-shopu, z dôvodu výskytu nepredvídateľných okolností alebo zo strany prepravcu.
   3. Predávajúci neposkytuje možnosť doručenie zásielky na konkrétnu hodinu, keďže takúto možnosť nepovoľuje prepravná spoločnosť, ktorá tovar dodáva kupujúcemu.
   4. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať/službu poskytnúť z dôvodov na strane predávajúceho, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, a ak bol tovar zaplatený ešte pred jeho expedíciou. V inom prípade bude objednávka len zrušená.
   5. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho - spotrebiteľa od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci.
   6. Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností), alebo prostredníctvom vopred označeného prepravcu zo strany kupujúceho, alebo na základe dohody s kupujúcim tovar pripraví u predávajúceho na odovzdanie.
   7. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
   8. O presnom dátume a čase doručovania tovaru informuje kupujúceho prepravcovská spoločnosť. Predávajúci nie je zodpovedný čase doručenia prepravnou spoločnosťou.
   9. Cez prepravnú spoločnosť nedoručujeme tovar v sobotu, nedeľu alebo štátne sviatky, či dni pracovného pokoja.
   10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho. 
   11. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný najmä skontrolovať, či bol dodaný tovar riadne zabalený a vybavený na prepravu, a či je tovar bez vád.
   12. Kupujúci svojím podpisom na prepravnom liste potvrdí pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušenosť obalu a kompletnosť/celistvosť tovaru. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s opisom tohto poškodenia. 
   13. Kupujúci – podnikateľ je povinný reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci - podnikateľ doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu - podnikateľovi poskytnuté.

    

   1. PREVZATIE TOVARU A PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

    

   1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania tovaru/služby určené v písomnej objednávke.
   2. Ak kupujúci odmietne prevziať doručený tovar a následne požiada predávajúceho o opätovné zaslanie tovaru, je predávajúci oprávnený ku kúpnej cene pripočítať druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka doručovateľa, o takomto zvýšení kúpnej ceny bude kupujúci upovedomený, a toto zvýšenie sa uskutoční na základe dohody oboch strán. Inak ma predávajúci právo objednávku stornovať. O opätovné zaslanie tovaru môže kupujúci požiadať prostredníctvom e-mailu na adrese predávajúceho: info@stevemadden.sk. Po prevzatí nevyzdvihnutého tovaru predávajúcim bude objednávka automaticky stornovaná. Zákazník nebude o tejto skutočnosti dopredu informovaný.
   3. Kupujúci - spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru odo dňa jeho prevzatia kupujúcim v mieste dodania tovaru, s tým, že prechod vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho - podnikateľa je podmienený až úplným zaplatením kúpnej ceny uvedenej v objednávke (výhrada vlastníckeho práva predávajúceho). Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, má kupujúci – podnikateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
   4. Súčasne s prevzatím tovaru kupujúcim, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, vrátane úžitkov. 

     

   1. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

    

   1. Cena tovarov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená na stránkach elektronického obchodu pri jednotlivých tovaroch a platí výhradne pre obchodovanie na stránkach obchodu. Cena tovaru nemusí byť totožná s cenou tovaru na iných stránkach predávajúceho, poprípade kamenných predajniach predávajúceho. Cena tovaru je uvedená v mene EUR a je uvedená vrátane DPH.
   2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť týchto kúpnych cien a ponuky, nakoľko tieto sú závislé od ich stanovenia zo strany subdodávateľov jednotlivých tovarov/výrobkov.
   3. Prípadné zľavy nie sú kombinovateľné s inými ponukami, ak predávajúci nerozhodne inak.
   4. Cena tovaru nezahŕňa cenu dopravy, náklady na poistenie tovaru, ani iné náklady súvisiace s dodaním tovaru, ak to nie je výslovne osobitne dohodnuté alebo stanovené v popise tovaru/výrobku.
   5. Tovar môže zákazník uhradiť pri prevzatí zásielky (na dobierku - pokiaľ je táto možnosť platby povolená), alebo zvoliť platbu kartou. O platbe za dopravu bude zákazník informovaný po pridaní tovaru do košíka. Dobierka nie je súčasťou košíka a bude pripočítaná až po objednávke zákazníka. Bude ale súčasťou faktúry.
   6. Kupujúci spolu s tovarom obdrží aj faktúru, kde má vyúčtovanú celkovú cenu, t.j. kúpnu cenu tovaru ako aj cenu poštovného, balného a poistenia. Predávajúci tak vydá kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:
   7. a) obchodné meno a miesto podnikania predávajúceho;
   8. b) adresa prevádzkarne predávajúceho, ak ju má zriadenú;
   9. c) dátum predaja a splatnosť faktúry;
   10. d) názov a množstvo tovaru;
   11. e) cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil.
   12. Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje dobierkou alebo platbou kartou.
   13. Ostatné platobné podmienky, formy/spôsoby platenia kúpnej ceny, nákup na splátky, ako aj vyhlásené akcie, zľavy, výpredaje, ako aj cenník iných doplnkových služieb, platnosť akcií a platnosť cien sú uvedené na stránkach obchodu, pod osobitnými kapitolami.
   14. V prípade predaja tovaru na splátky určuje podmienky poskytnutia peňažných prostriedkov na zaplatenie kúpnej ceny financujúca spoločnosť, pričom predávajúci nie je účastníkom tohto právneho vzťahu.

    

   1. PREPRAVNÉ

    

   1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru.
   2. Cena za dopravu sa účtuje podľa osobitného cenníka uvedeného na stránkach elektronického obchodu pod osobitnou kapitolou, pričom tieto podmienky  platia len v prípade, ak prepravu realizuje sám predávajúci.
   3. Pri preprave tovaru prostredníctvom tretích osôb - prepravcov, resp. kuriérskych služieb, je kupujúci povinný okrem kúpnej ceny uhradiť aj náklady prepravy tovaru. Cena za prepravu tovaru je závislá od cenníka doručovateľskej služby a zvoleného spôsobu doručenia a predávajúci ju nedokáže ovplyvniť.

    

    

   Spôsob doručenia   

    

   Spôsob doručenia

   Cena

   Spôsob platby

   Dodanie

   Dopravca

   Objednávka v rámci SR - 99,99€ a menej

   5,- €

   platba kartou vopred

   do 1-3 pracovných dní

   DPD

   Objednávka v rámci SR - 100,-€ a viac

   0,- €

   platba kartou vopred

   do 1-3 pracovných dní

   DPD

   REKLAMÁCIE
   1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe dvoch rokov vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.
   2. Za vadu tovaru nemožno považovať zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s účelom, na ktorý je daný tovar určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, nesprávnom zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby a/alebo nesprávnom skladovaní tovaru. Vadou tovaru nie je taktiež menší rozdiel v štruktúre lícnej kresby prírodnej kože. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.
   3. Ak si kupujúci - spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za vady riadne a včas, je predávajúci alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní odo dňa prevzatia balíku kupujúcim od prepravnej spoločnosti. Do tejto doby sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady. O odoslaní tovaru na odborné posúdenie bude kupujúci informovaný mailom. Vybavenie reklamácie spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. 

    

   Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

   1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu tovaru u predávajúceho, a to bezodkladne potom, ako sa o vade dozvedel, osobne alebo písomnou (elektronickou) formou a v súlade s podmienkami reklamácie upravenými v rámci týchto VOP.
   2. Reklamáciu možno uplatniť písomne prostredníctvom elektronického reklamačného formulára (ďalej len „reklamačný formulár“ – na stiahnutie.
   3. Kupujúci v reklamačnom formulári uvedie svoje osobné údaje, adresu, opíše vadu tovaru a zvolí si spôsob vybavenia reklamácie (nárok z vady tovaru), pokiaľ bude reklamácia uznaná. Písomnú reklamáciu si môže kupujúci uplatniť na adrese predávajúceho: EMK Group s.r.o., Mlynské nivy 5/A, 821 09 Bratislava, spolu s vyplneným reklamačným formulárom je potrebné zaslať aj reklamovaný tovar.
   4. Tovar určený na reklamáciu odporúčame v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie zasielať v originálnom obale (krabici), alebo v prepravnom obale, vyhovujúcom nárokom prepravy na adresu EMK Group s.r.o., Mlynské nivy 5/A, 821 09 Bratislava.
   5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu – spotrebiteľovi ihneď, v deň prevzatia reklamovaného tovaru od prepravenej spoločnosti; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci - spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

    

   Lehota pre uplatnenie reklamácie

   1. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia zákonom stanovenej záručnej doby, t.j. do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, ak ide o kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením a záručná doba je 12 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim.
   2. Pri rýchlo kaziacom sa tovare, musí kupujúci reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň od prevzatia tovaru, inak mu právo reklamovať takýto tovar zanikne.
   3. Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o obdobie od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný opravený tovar prevziať. Hneď ako kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.
   4. Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná lehota znovu od prevzatia tovaru. Kupujúcemu bude odovzdaná faktúra, resp. dobropis k novému tovaru.
   5. Predávajúci posúdi oprávnenosť reklamácie nedostatku na tovare a po posúdení vyrozumie kupujúceho e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie. 

    

   Odstrániteľné vady tovaru

   1. Za odstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, kedy jej odstránením (opravou) neutrpia vzhľad, funkcia a kvalita výrobku, a ktorej odstránenie možno uskutočniť bez zbytočného odkladu, a ktorej odstránenie je účelné.
   2. Pri výskyte odstrániteľnej vady má kupujúci - spotrebiteľ právo požadovať jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
   3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú (bezchybnú), ak to kupujúcemu - spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. 

    

   Neodstrániteľné vady tovaru

   1. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, a ktorú nie je možné odstrániť, alebo jej odstránenie je neúčelné.
   2. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, nespôsobenú nedbalosťou pri užívaní samotným kupujúcim - spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo požadovať:
   3. a) výmenu tovaru za nový a bezchybný,
   4. b) odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   5. V prípade, ak charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu veci ako veci bez vady (vady estetické...), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam jeho ďalšieho užívania. 

    

   Poučenie o vybavení reklamácie a alternatívnom riešení sporov

   1. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (dvanásť) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného písomného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia nemožno od kupujúceho - spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné písomné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným písomným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
   2. Ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (dvanásť) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné písomné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné písomné posúdenie určenej osobe, náklady odborného písomného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného písomného posúdenia. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným písomným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného písomného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnásť) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné písomné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
   3. Alternatívne riešenie sporov. Ak nastane prípad, že je kupujúci - spotrebiteľ nespokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo ak sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ako predávajúci jeho reklamáciu vybavil, prípadne sa domnieva, že predávajúci jeho práva porušil, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci odpovie na takúto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie v stanovenej lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia. Subjektom pre alternatívne riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam nájdete na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

    

   1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

    

   1. Kupujúci - spotrebiteľ môže v zmysle ust. § 7 Zákona č. 102/2014 odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 100 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
    2.    Podmienky a postup pri odstúpení od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom:
    a)    kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 100 (štrnásť) dní odo dňa prevzatia tovaru (tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim - spotrebiteľom okamihom, keď kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru), ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014;
    b)    ak predávajúci poskytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku (bod 2 písm. a) článok 10 VOP, resp. v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 100 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť,
    c)    ak predávajúci neposkytol kupujúcemu - spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014 ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku (bod 2 písm. b) článok 10 VOP, resp. v súlade s ust. § 7 ods. 2 Zákona č. 102/2014 ), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 2 písm. a) článok 10 VOP (resp. v súlade s ust. § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014);
    d)    kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
    e)    odstúpením kupujúceho – spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia, ktoré prijali od druhej zmluvnej strany.
    3.    Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. prostredníctvom emailu). Kupujúci - spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou objednávky (resp. objednávkového formulára) a je zverejnený na internetovej stránke v časti Všeobecné obchodné podmienky, článok 2 Definície základných pojmov.
    4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014.
    5. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim - spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci - spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu - spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) Zákona č. 102/2014 alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu - spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa ust. § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.
    6.    Predávajúci je súčasne povinný: (i) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, (ii) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 Zákona č. 102/2014. Do ceny vrátenia sa nepočíta cena za dobierku. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci - spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho - spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu - spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu - spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci -  spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci - spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi platby podľa tohto odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci - spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 
    7.    Kupujúci - spotrebiteľ je súčasne povinný: (i) najneskôr do 100 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar (tovar odporúčame zasielať späť v neolepenom alebo inak nepoškodenom originálnom obale (krabici) ) späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty; (ii) vrátiť všetky doklady potrebné k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci - spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak si predávajúci nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona č. 102/2014. Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci - spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona č. 102/2014.
    8.    Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka/obchodného balíka alebo zásielkovou spoločnosťou. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť.
   2. Zaslaný tovar musí byť zabalený v originálnej krabici, ktorá nesmie byť nijak poškodená zákazníkom. Krabica musí byť uložená v ochrannom obale, na ktorú sa dá označenie odosielateľa a prijímateľa.
    10.    Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru:
    a)    zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – spotrebiteľa, alebo 
    b)    určeného osobitne pre jedného kupujúceho – spotrebiteľa 
    c)    spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

    11.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

    1.    Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú ustanoveniami týchto VOP, zmluvy a príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Uvedené neplatí v prípade, keď si zmluvné strany v písomnej objednávke dohodnú odlišné podmienky. Takto dohodnuté podmienky majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Samotné prijatie objednávky predávajúcim neznamená súhlas s odlišnými podmienkami predávajúceho. 
    2.    Text VOP je vyhotovený a záväzný v slovenskom jazyku.
    3.    VOP platia po celý čas trvania zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
    4. V prípade ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, zostávajú ostatné ustanovenia VOP nedotknuté takýmto neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. Ak nastane situácia podľa predchádzajúcej vety Predávajúci nahradí takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, tak aby bol zachovaný účel sledovaný dotknutím ustanovením VOP.
   3. Účinnosťou a platnosťou týchto VOP sa rušia všetky doteraz platné a účinné VOP predávajúceho.
   4. 6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 
   5. 7. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
    8. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
    9. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 01.04.2024. 
  Search
  Close

  navrhované kategórie

  Váš košík

  Zavrieť

  Váš nákupný košík je prázdny.